Disclaimer

Algemeen
Bills Barn is exclusief rechthebbende van alle rechten met betrekking tot de website: www.mijncobb.nl. Het is de bezoekers van deze website niet toegestaan om auteursrechtelijk en intellectuele beschermde werken en/of andere op de website opgeslagen informatie, op welke wijze dan ook, openbaar te maken of op enige andere wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bills Barn. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

Bills Barn kan niet exact weten voor welke doeleinden www.mijncobb.nl wordt bezocht. Bills Barn garandeert dan ook niet dat de website geschikt is voor het doel waarvoor de website wordt geraadpleegd.

Gelet op het bovenstaande sluit Bills Barn dan ook alle aansprakelijkheid uit voor alle schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik, of met de tijdelijke onmogelijkheid om te website te gebruiken, en de daarin opgenomen informatie.

Bills Barn verstaat onder deze disclaimer:
• de eigenaar: Bills Barn VOF;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de enige officiële Nederlandse COBB website: www.mijncobb.nl;
• de content: alle in deze website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina(’s) die u thans bekijkt. Door de pagina(’ s) te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
1. De content is door Bills Barn met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en Bills Barn aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
2. Bills Barn als eigenaar van deze website is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
4. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient vooraf schriftelijk aan Bills Barn te worden verzocht.
5. Bills Barn en haar rechtsgeldige eigenaren kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen door handelingen van de eigenaar/eigenaren van een domeinnaam/domeinnamen en de content, die door woord(en)/afbeeldingen lijkt en of kan laten lijken op www.mijncobb.nl.
Het Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen die betrekking hebben op (het gebruik van) de website van Bills Barn. Uitsluitend de rechtbank waar de vestigingsplaats van Bills Barn behoort, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Onder voorbehoud van alle rechten.